PROTECTIVE PAINT – SUPRA

PROTECTIVE PAINT – SUPRA

PROTECTIVE PAINTSUPRA

Protective paint отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 1504-2 за защита на бетон.

ТИП
Акрилатна вододисперсионна боя

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Декоративно и защитно покритие на бетонни конструкции, подложени на деформация и мазилки на циментова основа.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Основата да е суха и здрава, почистена от мазни петна и остатъци от кофражни масла. При наличие на стари мазилки е задължително предварително третиране на основата с дълбоко проникващ грунд. При стари напластявания от бои и покрития без необходимата здравина, те трябва предварително да се отстранят и повърхността да се третира с дълбоко проникващ грунд. Забележка: грундирана повърхност не трябва да е „лъскава“.

ПОЛАГАНЕ
Нанася се с бояджийска четка, валяк или пистолет в 2 или 3 слоя.

ПРЕПОРЪКА
Опаковката да се разбърка преди употреба. Оптимален температурен диапазон за нанасяне 10°C – 30°C и влажност на околната среда не повече от 85%. След употреба инструментите веднага да се измият с вода. Не се допуска добавяне на други вещества в готовия продукт.

РАЗХОДНА НОРМА
125 -150 g/m2 за един слой

СЪХРАНЕНИЕ
В сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

PROTECTIVE PAINT – SUPRA

Технически характеристики:

Плътност 1400 kg/m3 ± 3%
Външен вид Хомогенна течност
Време на съхнене около 2 часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
Крайно време за пълно филмообразуване 24 часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
pH 6,6 – 7,6
Емисия на ЛОС Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/в) е40g/l
Цветова гама Бял или тониран по каталог в желания цвят
Коефициент на водопропускливост 0,001 kg/m2.h0.5 (БДС EN 1062-3:2008)
Преминаване на водни пари 0,15 m(БДС EN ISO 7783:2011)
Сцепление при натоварване на опън 2,37 N/mm2(БДС EN 1542:2002)
Пропускливост CO2 120 m(БДС EN 1062-6:2005)
Информация съгласно

действащата нормативна уредба

S – фрази за безопасно използване:

S2: Да се пази далече от достъп на деца.

S24/25: Да се избягва контакт с очите и кожата.

S26: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28: След контакт с кожата, да се измие обилно с вода и сапун.