СБ04 Импрегнатор за бетонни конструкции

ТИП:

Представлява силан силоксанова емулсия

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Грунд за хидрофобно импрегниране на бетон и армиран бетон.
Продуктът е подходящ за импрегниране на мазилки, керамика, камъни, тухли

СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА:

  • значително намаляване на водопоглъщането на третираната бетонна повърхност
  • не запушва порите и капилярите на конструкционния материал т.е. той остава във висока степен паропропусклив
  • повишава устойчивостта на бетона към алкали и хлориди
  • отлична степен на проникване
  • добра адхезия към бои

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да бъде суха без мазни петна. Трябва да са отстранени старите, нездраво свързани покрития.

ПОЛАГАНЕ:

Нанася се с пистолет, бояджийска четка или валяк. Нанасят се два или повече слоя (мокро върху мокро) върху бетона до насищане на повърхността му и постигане на достатъчна дълбочина на проникване. Броя на нанесените слоеве е в зависимост от порьозността на третираната повърхност. Да не се допуска образуване на пътечки от продукта.
– Нанасянето обикновено става чрез пулверизиране под ниско налягане, което позволява на импрегниращия агент да се нанесе равномерно по цялата повърхност.
– За ново положен бетон трябва да се изчакат минимум 28 дни преди нанасяне на импрегниращия агент
– Прах и други твърди частици трябва да се отстранят от повърхността с четка или струя въздух

– Преди третирането на повърхности, замърсени от масла, частици от гума и други, да се използва струя топъл въздух за почистване им.
– Процедурата да се извършва само върху суха повърхност. Ако по време на импрегнирането започне да вали дъжд, процедурата трябва да се спре и да се покрият вече третираните участъци

ПРЕПОРЪКА:

Оптимален температурен диапазон за нанасяне 10°C – 30°C. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от валежи. След употреба инструментите веднага да се измият с вода.
7D1710 не трябва да влиза в директен контакт с битуми.
7D1710 се използва неразреден.
Лични предпазни средства:
Защита на дихателните пътища: Газова маска Филтър АВЕК (При вдишване на аерозолна мъгла е възможно увреждане на здравето.).
Защита на ръцете: Ръкавици от бутилкаучук. Ръкавици, подходящи за употреба до 60 минути. Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от други качествени характеристики и от производителя. Спазвайте указанията на доставчиците на ръкавици по отношение на пропускливостта и времето на пробив.
Защита на очите: Плътно прилепващи защитни очила .
Защита на кожата: Защитно облекло .

РАЗХОДНА НОРМА

140 -200 ml/m² за един слой в зависимост от порьозността на основата.

СЪХРАНЕНИЕ:

В сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плътност:    800 кг/ м3 ± 3%
Дълбочина на проникване:    ≥ 10 mm
БДС EN 1504-2 кл. II
Време на пълна полимеризация:    около 7дни часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
pH:    6 – 7
Почистване на инструментите:  с вода
Информация съгласно действащата нормативна уредба

P-Код Указания за сигурност

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено.
P280 Да се използват защитни ръкавици/защитно облекло/защита на очите.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P370+P378 При пожар: Използвайте пожарогасителен прах, алкохолоустойчива пяна или въглероден диоксид за гасене.
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
R-фраза Обозначение
R10 Запалим.
S-фраза Обозначение
S2: Да се пази далече от достъп на деца.
S23 Да не се вдишва парите/аерозола.
S24/25: Да се избягва контакт с очите и кожата.
S26: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S28: След контакт с кожата, да се измие обилно с вода и сапун
S43 При пожар да не се използва водна пръскаща струя.
Запалима течност и пари.
Xi дразнещо