ДЕКОРАТИВНА АКРИЛАТНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА – DESERTO AVVENTURO

ДЕКОРАТИВНА АКРИЛАТНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА – DESERTO AVVENTURO

ТИП

Декоративна, вододисперсионна акрилатна мазилка с блестяща металическа повърхност.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ е за интериорна декорация.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Стената трябва да е добре шпаклована. Нанасят се две ръце грунд PROFUNDIS, като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой. Основата може и да е оцветена с цветен латекс (в зависимост от цвета на мазилката).

ПОЛАГАНЕ

Може да се нанася посредством четка или маламашка в зависимост от желания краен ефект. Позволява полагане на слой с дебелина до 3 мм. След неговото полагане, се изчаква леко да засъхне и се приглажда или структурира в зависимост от избраната техника. Движенията може да са както в една равнина така и въртеливи.

ПРЕПОРЪКА

Опаковката да се разбърка преди употреба. Оптимален температурен диапазон за нанасяне 15°C – 30°C. При попадане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода (въпреки че използваните вещества в DESERTO AVVENTURO отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването й е затруднено). Не се допуска добавяне на други материали.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 150 – 300 г/м2

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

ДЕКОРАТИВНА АКРИЛАТНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА – DESERTO AVVENTURO

Технически характеристики:

Специфично тегло 11160 кг/м3 ± 3%
Външен вид Хомогенна пастообразна смес
pH 6.0 – 7.0
Разреждане готов за употреба
Инструменти за нанасяне маламашка от инокс
Време на  изсъхване при допир 30 мин. при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
Пълно изсъхване приблизително 24 часа (при t=20°С и относителна влажност на въздуха по-ниска от 80%)
Емисия на летливи органични съединения в съответствие с директивите  2004/42/ЕО Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (категория А/м) е  200 г/л
Цветова гама основни цветове – сребро и специално разработена тонкарта
Почистване на инструментите с вода
Информация съгласно

действащата нормативна уредба

H302: Вреден при поглъщане.

Н319: Причинява сериозно дразнене на очите.

H413: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

P102: Да се съхранява извън обсега на деца.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда

P280: Използвайте предпазни предпазни очила.

P301 + P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие местното/национално законодателство.